Vyjadrenie k Ambulantnej pohotovosntej službe

Vyjadrenie spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. 

 k Ambulantnej pohotovostnej službe od 1.7.2018

 

 

V posledných dňoch odznelo viacero vyjadrení v médiách k fungovaniu pohotovosti na Poliklinike Terasa, a to najmä zo strany MUDr. Valérie Vasiľovej ako konateľky a spoločníčky súkromnej spoločnosti LSK PLUS s.r.o., ktorá je prevádzkovateľ novovzniknutej druhej pohotovosti v Košiciach. I keď sa Poliklinika Terasa doposiaľ nikdy verejne nevyjadrila k priebehu, resp. výsledkom 1. kola výberového konania a následne ani k novej situácií, ktorá vznikla v Košiciach od 1.7.2018, po vyššie uvedených mediálnych vyjadreniach nemôže naďalej nereagovať na niektoré zavádzajúce vyjadrenia, resp. na použitie nedôstojných praktík, a preto považujeme za vhodné vyjadriť sa verejne k týmto témam:

1./   Od 1.7.2018 vznikla v Košiciach nová situácia, keď na rozdiel od minulosti budú priamo v širšom centre mesta Košice dve samostatné pohotovostné služby, ktoré sú od seba dostatočne vzdialené, t.j. jedna sa nachádza v mestskej časti Košice - západ a druhá v mestskej časti Košice - sever. Tento nový stav považujeme za dobrú  správu hlavne pre všetkých pacientov z mesta Košice a jeho okolia, keďže dopravná dostupnosť a parkovacie kapacity umožnia pacientom možnosť voľby a slobodného výberu pohotovosti. Táto nová situácia vznikla na základe výsledku 1. kola výberového konania, keď žiadosti Polikliniky Terasa boli výberovou komisiou vylúčené z “formálnych dôvodov”. Rozhodnutia výberovej komisie boli podľa nášho názoru nesprávne, v rozpore so skutkovým a právnym stavom vecí a platnými právnymi predpismi, keďže podľa “osobitého názoru“ komisie Poliklinika Terasa nesplnila dve podmienky, a to “nepreukázala splnenie materiálno-technického vybavenia“ a “nepredložila správne doklady o personálnom zabezpečení“ ambulancií. Proti Rozhodnutiam MZ SR o vylúčení z 1. kola výberového podala Poliklinika Terasa riadny opravný prostriedok – rozklad o ktorom bude rozhodovať ministerka zdravotníctva, pričom jej rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Možným výsledkom tohto odvolacieho konania môže byť napr. zrušenie rozhodnutí, ktorými boli spoločnosti LSK PLUS s.r.o. vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

2./   Poliklinika Terasa súbežne podala na MZ SR písomnú námietku zaujatosti voči členovi výberovej komisie pre Košický samosprávny kraj, ktorý bol nominovaný do tejto komisie Slovenskou lekárskou komorou (SLK). MUDr. Marián Hojstrič, ako nominant Regionálnej lekárske komory Košice (RLK Košice), resp. SLK je podľa nášho názoru osobou, u ktorej možno mať v zmysle zákona pochybnosť o jej nezaujatosti so zreteľom na jej pomer k niektorému z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Doktor M. Hojstrič je preukázateľne nielen viceprezidentom RLK Košice, kde je doktorka V. Vasiľová prezidentkou ale súčasne sú obaja spoločne aj funkcionármi v DR akciovej spoločnosti - Lekár a.s.. Čelná funkcionárka SLK, ktorá je súbežne viceprezidentkou SLK a Prezidentkou RLK Košice doktorka V. Vasiľová, si spolu s ďalšími štyrmi osobami založili súkromnú spoločnosť LSK PLUS s.r.o., ktorej je doktorka V. Vasiľová spoločníčkou a konateľkou a práve táto spoločnosť sa po vylúčení žiadosti Polikliniky Terasa stala, už ako jediný zostávajúci účastník 1.kola výberového konania, “úspešným“ žiadateľom. O námietke zaujatosti bude rozhodovať ministerka zdravotníctva.

3./    Doktorka V. Vasiľová podľa nášho názoru zneužíva svoje postavenie čelnej funkcionárky SLK a RLK Košice, keď na náklady RLK Košice vyvíja činnosť zameranú proti podnikateľskej činnosti iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a tým nepriamo v prospech spoločnosti LSK PLUS s.r.o., ktorej je spoločníčkou a konateľkou. Doktorka V. Vasiľová podľa nášho názoru taktiež koná v rozpore s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka, keďže opakovane a rôznymi spôsobmi používa nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov v prospech súkromnej spoločnosti LSK PLUS s.r.o., ktorej je spoločníčkou a konateľkou. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Poliklinika Terasa podáva na SLK podnet na prešetrenie porušenia povinnosti MUDr. Valérie Vasiľovej pri výkone jej povolania ako zdravotníckeho pracovníka. Bude teda v kompetencii SLK, ktorej je doktorka V. Vasiľová čelnou funkcionárkou ako rozhodne o našom podnete a je vecou Vás lekárov ako členov RLK Košice, či súhlasíte s financovaním činnosti súkromnej spoločnosti Vašej prezidentky z prostriedkov RLK Košice.

4./    Na rozdiel od doktorky V. Vasiľovej, ktorá sa viackrát účelovo vyjadrovala pre média k činnosti spoločnosti Poliklinika Terasa, žiadna kompetentná osoba zo spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. sa doposiaľ ani raz v médiách nevyjadrovala k spoločnosti LSK PLUS s.r.o. a ani jej činnosť akokoľvek nekomentovala.

Záverom si teda dovolíme vysloviť presvedčenie, že toto vyjadrenie Vám umožní spoznať aj stanovisko  druhej strany, t.j. Polikliniky Terasa a vytvoriť si na všetky tieto témy vlastný slobodný názor.

V Košiciach, dňa 17. Júla 2018